Λύσεις και υπηρεσίες για τη διαχείριση απάτης

Ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών βοηθούν την επιχείρησή σας στις καθημερινές επιχειρηματικές διαδικασίες, παρέχοντας προστασία κατά της απάτης και των προκλήσεων (π.χ. σύστημα απάτης μέσω διαδικτύου, σύστημα απάτης πληρωμών). Οι λύσεις στοχεύουν στην επιτάχυνση της εφαρμογής στρατηγικής διαχείρισης της απάτης (μέσω εξειδικευμένων επιστημόνων) και στην ελαχιστοποίηση του κόστους όσον αφορά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά του. Η ακόλουθη προσέγγιση είναι εφαρμόσιμη σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς  (π.χ. τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, ασφάλιση, gambling, τουρισμός, online εμπόριο κ.λ.π.).

Στις λύσεις και υπηρεσίες διαχείρισης απάτης, η μεθοδολογία και η προσέγγισή μας βασίζεται σε:

Πρόληψη: Αξιολόγηση και εφαρμογή ενός προγράμματος πρόληψης.

 • Ανάπτυξη και αναθεώρηση πολιτικών και διαδικασιών
 • Αξιολόγηση κινδύνων (Risk Assessments)
 • Εκθέσεις αναφορών βασισμένες αποτελέσματα αξιολόγησης
 • Προγράμματα ευαισθητοποίησης και κατάρτισης

Ανίχνευση: Σχεδιασμός και εφαρμογή νέων και υφιστάμενων μεθόδων ανίχνευσης.

 • Ανάπτυξη αποτελεσματικών και λειτουργικών ελέγχων και μηχανισμών
 • Αποτελεσματική ανάλυση σε πρώτο επίπεδο υποθέσεων απάτης
 • Χρήση συστημάτων πληροφορικής / υποδομών (π.χ. τιμολόγηση, αποθήκη δεδομένων, ανάλυση απάτης, συστήματα διαχείρισης απάτης)

Ανταπόκριση: Σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών για άμεσες ενέργειες.

 • Διαδικασίες / έλεγχοι για άμεσες ενέργειες και σχετική εμφύτευση KPIs.

Αξιολόγηση: Εκτίμηση του προγράμματος διαχείρισης απάτης.

 • Σε βάθος ανάλυση  υπόπτων περιπτώσεων απάτης.
 • Ανάκτηση δεδομένων & Analytics.
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών ελέγχων (KPIs)

Εκτιμήσεις κινδύνου απάτης (FRAs)

Οι εκτιμήσεις κινδύνου απάτης (FRAs) παρέχουν τη δυνατότητα ανίχνευσης και μέτρησης των κινδύνων απάτης σε κάθε επίπεδο της επιχείρησής σας. Παρέχουμε λύσεις εκτίμησης κινδύνων απάτης (FRAs) για νέα ή υφιστάμενα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες. Η προσέγγισή μας επικεντρώνεται στον εντοπισμό και την εκτίμηση των κινδύνων και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται και ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι αυτοί με τους κατάλληλους ελέγχους. Ο έλεγχος των πραγματικών συναλλαγών και των πραγματικών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει στη βασική αιτία του προβλήματος παρά στα συμπτώματα, και να διασφαλίσει ότι πράγματι εφαρμόζονται λύσεις στα πραγματικά προβλήματα.

Εκπαίδευση Απάτης & Ευαισθητοποίηση

Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση κατά της απάτης είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει όλες τις πτυχές διαχείρισής της. Η υπηρεσία μας μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας, από τα στελέχη C-Level έως τους προϊσταμένους τμημάτων (λιανική και χονδρική, τηλεφωνικά κέντρα κλπ.). Με την εκπαίδευση παρέχεται πλήρης κατανόηση του είδους των σεναρίων απάτης που εφαρμόζονται στην επιχείρησή σας και ακολουθούνται οι προτεινόμενες διαδικασίες (καθορίζονται οι επιχειρηματικές προτεραιότητες, τα σενάρια σχεδιασμού και τα επιχειρησιακά όρια για την παρακολούθηση ύποπτης συμπεριφοράς), έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι προσδοκίες  της επιχείρησής σας για τον έλεγχο των εσόδων της.

Συμβουλευτική & Έρευνες Απάτης

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες ανίχνευσης, διαχείρισης και  αντιμετώπισης της απάτης σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς όπως:

 • Telcos (Ίντερνετ των πραγμάτων – IOT, απάτη μερίσματος σε διεθνές εισόδημα, απάτη πληρωμών, διαιτησία, συστήματα συνδρομητικής τηλεόρασης κ.λπ.)
 • Τράπεζες (Απάτη συναλλαγών / Πληρωμών, πιστωτικές κάρτες, online banking)
 • Ασφάλιση (ψευδεπίγραφα ασφαλιστήρια συμβόλαια)
 • Gambling
 • Online εμπόριο
 • Τουρισμός

Πιο συγκεκριμένα:

 • Αναπτύσσουμε το πλαίσιο και τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων απάτης με βάση τις επιχειρηματικές σας ανάγκες προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας.
 • Ανιχνεύουμε απειλές κατά της απάτης που βασίζονται σε τεχνολογίες, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά της επιχείρησης.
 • Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε μηχανισμούς αναφοράς για την εκπόνηση του Fraud Analytics.
 • Αναπτύσσουμε διαδικασίες και διεξάγουμε ελέγχους για την ανίχνευση ύποπτων δραστηριοτήτων, συναλλαγών και γεγονότων συγκεκριμένων υψηλού κινδύνου επιχειρήσεων.
 • Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την βελτίωση των διαδικασιών και διεξάγουμε ελέγχους για τη μείωση του κινδύνου επανεμφάνισης.
 • Καταγράφουμε και αναλύουμε σε βάθος τις περιπτώσεις απάτης που εντοπίζονται.