Διαχείριση Ιδιωτικότητας

Μια πλήρως ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων, που  βοηθά την επιχείρησή σας καθημερινά στις επιχειρηματικές διαδικασίες, παρέχοντας προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων από τις σύγχρονες προκλήσεις. Η υπηρεσία της διαχείρισης  απορρήτου αποσκοπεί στην επιτάχυνση της εφαρμογής των κανονιστικών ρυθμίσεων για την προστασία των δεδομένων και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα κανονιστικά πλαίσια εξασφαλίζοντας ποιότητα και  αποτελεσματικότητα στις καθημερινές σας ανάγκες.

Στις λύσεις διαχείρισης υπηρεσιών απορρήτου, η μεθοδολογία και η προσέγγισή μας βασίζονται:

Αξιολόγηση. Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και κατανόηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας μέσω της:

 • Επανεξέτασης των πολιτικών και των διαδικασιών
 • Χαρτογράφησης των δεδομένων
 • Ελέγχου των κατάλληλων μηχανισμών προστασίας
 • Εκτιμήσεων κινδύνου
 • Έκθεσης προτάσεων βάσει των ευρημάτων

Καθιέρωση. Σχεδιάστε και αναπτύξτε ένα πρόγραμμα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 • Σχεδίαση διακυβέρνησης / σχεδιασμός ρόλων και αρμοδιοτήτων
 • Διαχείριση κινδύνων και επιλογή πλαισίου ελέγχου
 • Ανάπτυξη πολιτικών / διαδικασιών
 • Εκπαίδευση
 • Σχεδιασμός παρακολούθησης προγράμματος

Διαμόρφωση. Εφαρμογή προγράμματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 • Παρουσίαση παραδοτέων και παροχή υποστήριξης στην επιχείρηση σας να συμμορφωθεί με τις αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αξιολόγηση. Αξιολόγηση προγράμματος προστασίας προσωπικών δεδομένων

 • Συνεχής αξιολόγηση του προγράμματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων μέσω διαδικασίας ελέγχου (ad hoc / προγραμματισμένες διαδρομές ελέγχου, διαδικασίες mystery shopping, παράπονα πελατών κλπ).

Εκτιμήσεις αντίκτυπου στην ιδιωτική ζωή (PIAs)

Οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων στην ιδιωτική ζωή (PIAs) αποτελούν ένα νέο εργαλείο για την επίτευξη της συμμόρφωσης. Οι PIAs πρέπει να διεξάγονται όταν χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες και όπου η επεξεργασία δεδομένων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα ή την ελευθερία των υποκειμένων των δεδομένων. Οι PIAs θα πρέπει να οριστούν ως μια σημαντική διαδικασία / καθήκον για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες ενός οργανισμού. Η διεξαγωγή των PIAs σε τακτική βάση μετριάζει τους κινδύνους παραβίασης της ιδιωτικής ζωής. Οι Καινοτόμες Λύσεις Δεδομένων & Τεχνολογίας προσφέρουν Αξιολογήσεις Αντίκτυπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (PIAs) για προϊόντα και υπηρεσίες ως ολοκληρωμένη υπηρεσία που διεξάγονται από τους εμπειρογνώμονές μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής για τον οργανισμό σας.

Συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων (CDPA)

Οι Συμφωνίες Επεξεργασίας Δεδομένων (CDPA) είναι συμφωνίες που διέπουν τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σύμφωνα με το GDPR. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη σχέση μεταξύ του ρόλου του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντα την επεξεργασία και οι ευθύνες που απορρέουν άμεσα από εκεί. Η Data & Technology Innovative Solutions (DTI) προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για το πώς να διαχειριστείτε (αναπτύξετε / αναθεωρήσετε / προτείνετε) τα CDPA σας ως υπεύθυνοι και εκτελούντες την επεξεργασία.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) ως Υπηρεσία

Ο ΥΠΔ αποτελεί σημαντικό ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο των δομών διοίκησης ενός οργανισμού και αποτελεί βασικό φορέα του πλαισίου λογοδοσίας για την προστασία δεδομένων, όπως ορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων (GDPR). Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων επιβλέπει και παρακολουθεί τη συμμόρφωση με την προστασία δεδομένων και αναφέρεται ανεξάρτητα στο ανώτερο επίπεδο διοίκησης του οργανισμού. Δραστηριοποιούνται, επίσης, ως κύριο σημείο επαφής των υποκειμένων των δεδομένων, των πελατών, των προμηθευτών και των εργαζομένων που έχουν ζητήματα ή ανησυχίες σχετικά με την προστασία δεδομένων.

Η Data & Technology Innovative Solutions (DTI) προσφέρει υπηρεσίες DPO. Συγκεκριμένα, ο DPO της DTI – Solutions:

 • Ενημερώνει και συμβουλεύει τη διοίκηση και τους υπαλλήλους για τις υποχρεώσεις τους βάσει του GDPR και της εγχώριας νομοθεσίας.
 • Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο.
 • Ενημερώνει, εφόσον ζητηθεί, σχετικά με τις αξιολογήσεις αντίκτυπου στην προστασία δεδομένων και παρακολουθεί την απόδοσή τους.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές (δηλαδή με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων).
 • Ενεργεί ως σημείο επαφής της εποπτικής αρχής για θέματα που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και αυξάνει την ευαισθητοποίηση της ιδιωτικής ζωής.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και ευαισθητοποίηση

Η ευαισθητοποίηση και η κατάρτιση στον τομέα της προστασίας δεδομένων είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει όλες τις πτυχές της ρύθμισης για την προστασία των δεδομένων. Η υπηρεσία μας μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας, από τα στελέχη της C-Level έως τους προϊσταμένους τμημάτων (λιανική και χονδρική, τηλεφωνικά κέντρα κλπ.). Η εκπαίδευσή μας παρέχει πλήρη κατανόηση του είδους των δεδομένων που επεξεργάζονται και ακολουθείται η προτεινόμενη διαδικασία για την τήρηση των νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Προστασία προσωπικών δεδομένων για στελέχη

Η Data & Technology Innovative Solutions (DTI) προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε στελέχη που διαχειρίζονται τα θέματα προσωπικών τους δεδομένων. Συγκεκριμένα, η DTI Solutions αναπτύσσει διαδικασίες και μηχανισμούς που αποσκοπούν στην προστασία των ευαίσθητων δεδομένων και της ασφάλειας στις επικοινωνίες τους.