Διασφάλιση της ιδιωτικότητας, προστασία των πελατών

Η Data & Technology Innovative Solutions (DTI Solutions) είναι μια εταιρεία που παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Εταιρείες και Οργανισμούς στοχεύοντας στην δημιουργία και υποστήριξη των απαραίτητων διαδικασιών προστασίας προσωπικών δεδομένων, διαχείρισης απάτης και ασφάλειας δεδομένων σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές και ρυθμιστικές διατάξεις.

Η ομάδα μας εργάζεται με μια κατευθυντήρια αρχή: να βεβαιωθεί ότι κάθε Εταιρία ή Οργανισμός, ανεξάρτητα από το μέγεθός του, μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων της κανονιστικής ρύθμισης και συμμόρφωσης, με τη χρήση των κατάλληλων αντιμέτρων.